Türband 4 UNIVERSALBAND FÜR HOLZ-ALUMINIUM-TÜREN

POPIS             

DŘEVO + HLINÍK - UVNITŘ ÚTULNÉ, ZVENKU ODOLNÉ:

Do­po­sud bylo při­pev­ně­ní zá­vě­sů na dveře opláš­tě­né hli­ní­ko­vý­mi pro­fi­ly pra­cov­ně velmi ná­roč­né. Tří­díl­ný závěs Hahn Türband 4 na­bí­zí jed­no­duš­ší a rych­lej­ší cestu. Nový způ­sob upev­ně­ní po­mo­cí šrou­bo­va­cích kotev Schraub-An­ker po­tře­bu­je pouze 3 kroky: vy­vr­tat ot­vo­ry, za­šrou­bo­vat kotvy, při­šrou­bo­vat závěs. Není třeba sun­dá­vat krycí hli­ní­ko­vé pro­fi­ly, ani není nutné je pod­klá­dat. Vý­sled­kem je po­lo­vič­ní doba po­třeb­ná pro mon­táž. To platí pro výšku kry­cích hli­ní­ko­vých pro­fi­lů až do 23 mm. A pokud byste po­tře­bo­va­li do­da­teč­ně při­dat na dveře další závěs, ani to není pro­blém, do­kon­ce i se­sta­ve­ných nebo za­bu­do­va­ných dveří.

Ob­last po­u­ži­tí:

Drěvěné dveře,opláštěné hliníkovými profily, na obytných i veřejných objektech

  • Hlavní vchodové dveře
  • Vedlejší vchodové dveře
  • Vnitřní dveře
  • Bytové dveře
Popis
Produktová brožura
Technika
Prohlášení o vlastnostech
Příslušenství
$oriUid==UPPER(intern_name) = "TÜRBAND 4" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==30
COLOUR CONFIGURATOR