Rollenband NG VÁLCOVÝ ZÁVĚS PRO REPREZENTATIVNÍ OBJEKTY

POPIS             

HAHN ROLLENBAND NG – ŠTÍHLÝ TVAR PRO REPREZENTATIVNÍ OBJEKTY:

Štíh­lý, ne­ná­pad­ný a pevný, ta­ko­vý musí být závěs, aby mohl splňovat před­sta­vy ar­chi­tek­tů a aby spo­leh­li­vě plnil svoji funk­ci. Závěs má cer­ti­fi­kát CE. Díky vněj­ší­mu prů­mě­ru pou­hých 20 mi­li­me­t­rů závěs Hahn Rollenband NG téměr splý­vá s dveř­mi. Pevné du­ra­lo­vé tělo a oce­lo­vý čep zá­vě­su po­sky­tu­jí vy­so­kou sta­bi­li­tu. A ani při se­ří­ze­ní do kraj­ních poloh závěs ne­vy­ka­zu­jě žádné vzá­jem­né po­su­nu­tí jed­not­li­vých částí. Se­ří­ze­ní je vlast­ně ne­vi­di­tel­né. To je ide­ál­ní právě u re­pre­zen­ta­tiv­ních ob­jek­tů.

Ob­las­ti po­u­ži­tí:

Dveře z ko­vo­vých pro­fi­lů, pře­de­vším na ve­řej­ných ob­jek­tech

  • Hlav­ní vcho­do­vé dveře

  • Funkč­ní dveře (pro­ti­po­žár­ní, kou­řo­těs­né, ...)

  • Ve­d­lej­ší vcho­do­vé dveře

 

Cer­ti­fi­kát CE: třída 14

Pro téměř všech­ny hli­ní­ko­vé pro­fi­lo­vé sys­témy

Při se­ři­zo­vá­ní ne­do­chá­tí k vzá­jem­né­mu po­su­nu­tí jed­not­li­vých částí.

Snad­ná mon­táž díky po­suv­ným rá­mo­vým čás­tem.

Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře.

Zá­věsy se do­dá­va­jí elo­xo­va­né nebo v bar­vách RAL.

U válcových závěsů se jedná o provedení, přizpůsobené na konkrétní profilový systém, které je vyráběno v úzké spoloupráci s producenty profilů. Různé kombinace profilů vy\žadují speciálí provedení závěsu. Při dotazech a objednávkách je potřeba uvést čísla používaných profilů. 

Popis
Produktová brožura
Technika
Montáž
Prohlášení o vlastnostech
Příslušenství
Komponenty
$oriUid==UPPER(intern_name) = "ROLLENBAND NG" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==20
COLOUR CONFIGURATOR