Klemmband VÁLCOVÝ SVĚRNÝ ZÁVĚS PRO DOMOVNÍ A BYTOVÉ DVEŘE

POPIS             

VÁLCOVÝ ZÁVĚS PRO RYCHLOU MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ:

Tři vlast­nos­ti dě­la­jí ze svěr­né­ho zá­vě­su Hahn kom­fort­ní vý­ro­bek: dě­le­né upevňovací tě­le­so do ko­va­cí dráž­ky usnadňuje mon­táž dveř­ní­ho zá­vě­su. Upevňovací po­můc­ka in­te­gro­va­ná ve svor­ní­ku umožňuje jak mon­táž jed­nou oso­bou, tak i snad­né po­lo­ho­vá­ní zá­vě­su na stav­bě nebo do­pl­ně­ní zá­vě­sů u již osa­ze­ný pro­fi­lů. Svěr­ný vál­co­vý závěs lze se­ří­dit bez vy­vě­še­ní kří­d­la dveří ho­ri­zon­tál­ně o ± 1,5 mm a ver­ti­kál­ně o + 4 mm. Pa­ten­to­va­ná ozu­be­ná vlož­ka čepu zá­vě­su za­jiš­ťu­je ply­nu­lé na­sta­ve­ní bez vlivu na přítlak na těs­ně­ní.

Ob­las­ti po­u­ži­tí:

Dveře z hli­ní­ko­vých pro­fi­lů, pro obyt­né i ve­řej­né ob­jek­ty.

  • Hlav­ní vcho­do­vé dveře

  • Ve­d­lej­ší vcho­do­vé dveře

  • Vnitř­ní dveře

  • Dveře bytů

Cer­ti­fi­kát CE: třída 12

Pro téměř všech­ny hli­ní­ko­vé pro­fi­lo­vé sys­témy s ko­va­cí dráž­kou

Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře.

Všech­ny části i při­pevňovací sou­čás­ti

Zá­věsy se do­dá­va­jí elo­xo­va­né nebo v bar­vách RAL.

U válcových svěrných závěsů se jedná o provedení, přizpůsobené na konkrétní profilový systém, které je vyráběno v úzké spoloupráci s producenty profilů. Různé kombinace profilů vy\žadují speciálí provedení závěsu. Při dotazech a objednávkách je potřeba uvést čísla používaných profilů.

Popis
Produktová brožura
Technika
Montáž
Prohlášení o vlastnostech
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KLEMMBAND" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==22
COLOUR CONFIGURATOR