VL-Band AL SKRYTÝ ZÁVĚS PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE

POPIS             

HAHN-VL-BAND AL - SKRYTÝ ZÁVĚS JAKO ODPOVĚĎ NA POŽADAVKY ARCHITEKTŮ:

Skry­tý závěs pro hli­ní­ko­vé dveře Hahn-VL-Band AL je žá­da­ný od vý­rob­ců dveří a od ar­chi­tek­tů, kteří kla­dou důraz na es­te­tic­ký vzhled dveří bez kom­pro­mi­sů, pro něž je velmi dů­le­ži­tá ži­vot­nost po­u­ži­tých zá­vě­sů a kteří kla­dou nad­prů­měr­né po­ža­dav­ky na bez­pe­čí. V ar­chi­tek­tu­ře se kladl a ještě více se nyní klade důraz na na kva­li­tu a bez­chyb­nou funk­ci. To bylo vý­cho­dis­kem při vý­vo­ji skry­tých zá­vě­sů pro hli­ní­ko­vé dveře VL-AL a pro oce­lo­vé dveře VL-ST. Dveře, u kte­rých není po za­vře­ní vidět žádný závěs, ote­vi­ra­jí pro­stor pro tvůtčí kre­a­ti­vi­tu v pro­sto­ru okolo dveří.

Ob­las­ti po­u­ži­tí:

Dveře z ko­vo­vých pro­fi­lů, pře­de­vším na pres­tiž­ních obyt­ných i ve­řej­ných ob­jek­tech

  • Hlav­ní vcho­do­vé dveře

  • Ve­d­lej­ší vcho­do­vé dveře

Vhodné pro dovnitř i ven otevíravé dveře; závěsy mají stejné rozměry. Není potřeba dodatečně objednávat připevňovací součásti.

 

Zá­věsy jsou z již vý­ro­by na nej­vyš­ší mož­nou míru smon­to­vá­ny.

Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře.


U zá­vě­su VL-AL se jedná o pro­ve­de­ní, ušité na míru růz­ným pro­fi­lo­vým sys­tém. Ve spo­lu­prá­ci s pro­du­cen­ty pro­fi­lů byly vy­vi­nu­ty pří­sluš­né va­ri­an­ty zá­vě­sů. Pokud bu­de­te žádat o tech­nic­ké in­for­ma­ce, vždy pro­sím uveď­te Vámi po­u­ží­va­ný pro­fi­lo­vý sys­tém a čísla pro­fi­lů.

Popis
Produktová brožura
Technika
Montáž
Prohlášení o vlastnostech
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==27
COLOUR CONFIGURATOR