KT-SN UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS S OPĚRKOU NA KŘÍDLE PRO VEDLEJŠÍ DVEŘE
HAHN KT-SN – STABILNÍ FUNKCE U LEHKÝCH DVEŘÍ:

Závěs Hahn KT-SN má stej­né vlast­nos­ti jako KT-SV. Kromě toho má opěr­ku na boku kří­d­la, která u kří­d­lo­vých pro­fi­lů s kol­mý­mi hra­na­mi po­sky­tu­je další mož­nost upev­ně­ní. Jak po­tvr­di­ly zkouš­ky v ne­zá­vis­lých zku­šeb­ních in­sti­tu­tech, i tyto malé zá­věsy po­sky­tu­jí vy­so­kou odol­nost proti vlou­pá­ní.

Ob­las­ti po­u­ži­tí:

Dveře z úz­kých plas­to­vých pro­fi­lů, na obyt­ných ob­jek­tech

  • Ve­d­lej­ší vcho­do­vé dveře

  • Vnitř­ní dveře

  • Balkónové dveře

Certifikát CE: třída 12

 

Při se­ři­zo­vá­ní si za­cho­vá­vá ne­změ­ně­ný tvar

Pro levé i pravé dveře

Bez­údrž­bo­vé, kluz­né části není třeba mazat

Snad­né se­ří­ze­ní zvlád­ne jedna osoba

Zá­věsy jsou již z vý­ro­by v nej­vyš­ší možné míře se­sta­ve­ny

Popis
Produktová brožura
Technika
VYSTAVIT
Načíst
Montáž
Prohlášení o vlastnostech
Příslušenství
Komponenty
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-SN" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==10
COLOUR CONFIGURATOR