KT-N 6R UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS PRO REPREZENTARTIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

POPIS             

HAHN KT-N 6R - MODERNÍ DESIGN A SPOLEHLIVÁ FUNKCE:

Pr­votříd­ní závěs Hahn KT-N 6R díky svému de­cent­ní­mu tvaru zdů­razňuje atrak­tiv­ní krásu dveří a zá­ro­veň umožňuje pr­votříd­ní, efek­tiv­ní mon­táž. Zá­věsy KT-N 6R do­sáh­ly během zkou­šek pro cer­ti­fi­kát CE třídu 13 (pro velmi vy­so­ké za­tí­že­ní) a mohou být po­u­ži­ty i na úni­ko­vých cestách. Při zkouš­kách podle RAL do­sáh­ly KT-N 6R do­vo­le­nou nos­nost až 140 kg - podle pro­fi­lů dveří. I na dve­řích s roz­měr­ný­mi izo­lač­ní­mi ko­mo­ra­mi po­sky­tu­jí tyto zá­věsy sta­bil­ní funk­ci. Se­ří­ze­ní zá­vě­sů ve všech smě­rech zvlád­ne jedna osoba, bez vy­vě­še­ní kří­d­la. Dlou­hé prak­tic­ké zku­še­nos­ti po­tvr­di­ly, že se závěs dá se­ří­dit ply­nu­le v šesti smě­rech.

Oblasti použití:

 

Dveře z plas­to­vých pro­fi­lů, na obyt­ných i ve­řej­ných ob­jek­tech

  • Hlavní vchodové dveře
  • Vedlejší vchodové dveře
  • Vnitřní dveře

Certifikát CE: třída 14

Nyní dostupné i s upevněním KT-FIX

Při seřizování si zachovává nezměněný tvar

žádná vůle mezi kluznými a vodícími součástmi

součástí balení jsou speciální upevňovací šrouby

závěsy jsou již z výroby v nejvyšší možné míře sestaveny

Popis
Produktová brožura
Technika
Vystavit
Načíst
Montáž
Prohlášení o vlastnostech
Certifikát CE
Příslušenství
Komponenty
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-N 6R" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 3
$oriUid==7
COLOUR CONFIGURATOR