TÜRBAND HÁROMRÉSZES UNIVERZÁLIS AJTÓPÁNT A FA-ALUMÍNIUM AJTÓKHOZ

LEÍRÁS            

FA - ALUMÍNIUM - BELÜLRŐL LAKÁLYOS, KÍVÜLRŐL KÖNNYEN ÁPOLHATÓ:

Ezi­dá­ig a ki­fe­lé nyíló aj­tók­nál ki­fe­je­zet­ten mun­ka­igé­nyes volt a pánt­rög­zí­tés. Mos­tan­tól fogva ezt a mun­ka­igényt le­csök­ken­ti a há­rom­ré­szes Tür­band 4. Az új rög­zí­té­si mód­hoz, az ún. Hahn Sch­ra­u­bankerek­kel, csak három lépés kell: fúrni, be­csa­var­ni és össze­csa­va­roz­ni. Az alu­mí­ni­um le­mezt sem kell el­tá­vo­lí­ta­ni, és hé­za­gol­ni sem kell. Ered­mény: a mun­ka­idő meg­fe­le­ző­dik. Az előb­bi­ek a 23 mm-es le­mez­tá­vol­sá­gig ér­vé­nye­sek. To­váb­bi aj­tó­pán­tok fel­he­lye­zé­se is könnyen meg­va­ló­sít­ha­tó, akár be­ál­lí­tott aj­tó­tok­ra is.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:
fa-alu­mí­ni­um pro­fi­lok­ból ké­szült ajtók la­ká­sok­hoz és köz­épü­le­tek­hez

  • főbejárati ajtók
  • bejárati ajtók
  • belső ajtók
  • külső ajtók
  • hátsó ajtók
Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
$oriUid==UPPER(intern_name) = "TÜRBAND HÁROMRÉSZES" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==30
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap