Klemmband HAHN-KLEMMBAND - A FÚRÁS NÉLKÜLI GYORS RÖGZÍTÉSHEZ

LEÍRÁS            

HAHN-KLEMMBAND - A FÚRÁS NÉLKÜLI GYORS RÖGZÍTÉSHEZ:

A Hahn -Klemm­ban­dot három tu­laj­don­sá­ga teszi ké­nyel­mes ter­mék­ké:
Egy két­rész­re osz­tott rög­zí­tő la­pocs­ka meg­könnyí­ti az aj­tó­pánt sze­re­lé­sét. Az ezek­be a la­pocs­kák­ba in­teg­rált rög­zí­tés könnyí­tés meg­nyit­ja a le­he­tő­sé­get a gyors egy­sze­mé­lyes sze­re­lés­re és akár a pánt hely­szí­nen való fel­he­lye­zé­sé­re be­épí­tett pro­fi­lok­ra is. A Hahn Klemm­band víz­szin­te­sen és füg­gő­le­ge­sen is ál­lít­ha­tó az aj­tó­szárny fel- és ki­eme­lé­se nél­kül. Elő­ször lett egy ilyen ti­pu­sú pánt­ba el­he­lyez­ve és sza­ba­dal­maz­tat­va egy fo­ga­zott per­sely mely gon­dos­ko­dik a fo­ko­zat­men­tes ál­lít­ha­tó­ság­ról anél­kül, hogy a tö­mí­tés­irány­ba is el­moz­dul­na.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:

alu­mí­ni­um pro­fi­lok­ból ké­szült ajtók la­ká­sok­hoz és köz­épü­le­tek­hez egy­aránt

  • főbejárati ajtók
  • bejárati ajtók
  • belső ajtók
  • külső ajtók
  • hátsó ajtók

CE-mi­nő­sí­tés: 12-es pánt­osz­tály

Kap­ha­tó majd­nem mind­egyik já­ra­tos va­sa­lat­nú­tos alu­mí­ni­um pro­fil­hoz

Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként

A ve­ze­tő- és csap­ágy­ele­mek lö­työ­gés­men­te­sen és kar­ban­tar­tást nem igény­lő­en il­lesz­ked­nek

A szál­lí­tá­si egy­ség tar­tal­maz­za az összes alaktrészt és ki­egé­szí­tőt

Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek

A Klemm­band tí­pu­sú aj­tó­pán­tok nem uni­ver­zá­lis ter­mé­kek, pro­fil­rend­szer­hez ido­mí­tott pán­tok, me­lye­ket a pro­fil­gyár­tók­kal szo­ros köz­re­mű­kö­dés­sel fej­lesz­te­nek. A kü­lön­bö­ző pro­fil­kom­bi­ná­ci­ók­hoz a pánt más-más va­ri­á­ci­ó­ja szük­sé­ges. Tu­da­ko­zó­dás vagy meg­ren­de­lés ese­tén a fel­hasz­nált pro­fi­lok ada­ta­i­nak pon­tos meg­adá­sa szük­sé­ges.

Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
Szerelés
CE-minősítés
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KLEMMBAND" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==22
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap