Rollenband NG HENGERES PÁNT A REPREZENTATÍV BEJÁRATI AJTÓKHOZ

LEÍRÁS            

HAHN ROLLENBAND NG - ELEGÁNS FORMA A REPREZENTATÍV BEJÁRATOKHOZ:

Az aj­tó­pánt ke­cses, fel­tű­nés nél­kü­li és sta­bil le­gyen, ele­get te­gyen a magas di­zájn el­vá­rá­sok­nak és mű­köd­jön. A Hahn Rol­len­band NG a 20 mm-es pánt­test át­mé­rő­je által, össze­ol­vad a pro­fil­rend­szer­rel egy egy­ség­gé. Fő­kép­pen a rep­re­zen­ta­tív há­zak­hoz és épü­le­tek­hez al­kal­mas. Az ext­ru­dált alu­mí­ni­um­ból ké­szült masszív pánt­test és a csap­szeg gon­dos­kod­nak a pánt nagy sta­bi­li­tá­sá­ról. Ezen­fe­lül a CE- mi­nő­sí­tett aj­tó­pánt meg­tart­ja ere­de­ti for­má­ját még a szél­ső ér­té­kek­re való be­ál­lí­tá­sok­nál is. Az ál­lí­tá­si hé­za­gok és for­gá­si ne­héz­sé­gek már a múlté. A Rol­len­band NG ide­á­lis vá­lasz­tás, ha egy aj­tó­nak jól kell ki­néz­nie.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:
Alu­mí­ni­um pro­fi­lok­ból ké­szült ajtók kü­lö­nö­sen köz­épü­le­tek­hez

  • főbejárati ajtók
  • különleges funkciójú ajtók
  • bejárati ajtók
  • külső ajtók

CE-mi­nő­sí­tett: 14-es pánt­osz­tály

Al­kal­maz­ha­tó majd­nem mind­egyik já­ra­tos alu­mí­ni­um pro­fil­rend­szer­hez

Az ál­lí­tás után sem vá­to­zik meg a pánt ki­né­ze­te

Ké­nyel­mes sze­re­lés az el­moz­dít­ha­tó tok­ol­da­li pánt­tes­tek miatt

Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként

Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek

A Rol­len­band NG ese­té­ben pro­fil­rend­szer­hez ido­mí­tott pán­tok­ról van szó, me­lye­ket a pro­fil­gyár­tók­kal szo­ros köz­re­mű­kö­dés­sel fej­lesz­tünk. A kü­lön­bö­ző pro­fil­kom­bi­ná­ci­ók­hoz a pánt más-más va­ri­á­ci­ó­ja szük­sé­ges. Tu­da­ko­zó­dás vagy meg­ren­de­lés ese­tén a fel­hasz­nált pro­fi­lok ada­ta­i­nak pon­tos meg­adá­sa szük­sé­ges.

Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
Szerelés
CE-minősítés
Kiegészítők
Alkatrészek
$oriUid==UPPER(intern_name) = "ROLLENBAND NG" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==20
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap