VL-Band AL REJTETT AJTÓPÁNT ALUMÍNIUM AJTÓKHOZ

LEÍRÁS            

A HAHN VL-BAND AL - REJTETT AJTÓPÁNT MINT ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS :

Az épí­té­szet­ben, úgy teg­nap mint ma, a mi­nő­sé­ges és ki­fo­gás­ta­lan mű­kö­dé­sű tisz­ta for­mák­ra he­lye­zik a hang­súlyt. Erre irá­nyul az alu­mí­ni­um és acél ajtók rej­tett pánt­ja­i­nak fej­lesz­té­se, me­lye­ket rö­vi­den Hahn VL-Band AL-nek ill. VL-Band ST-nek ne­ve­zünk. A fej­lett tech­ni­ka teret enged a kre­a­ti­vi­tás­nak, mivel csu­kott aj­tó­nál nem lát­ha­tó­ak az aj­tó­pán­tok. A Hahn VL-Band AL rej­tett aj­tó­pánt után kü­lö­nö­sen azok az aj­tó­gyár­tók, ter­ve­zők és épí­té­szek ér­dek­lőd­nek akik az épü­le­te­ik meg­va­ló­sí­tá­sá­nál fon­tos­nak tart­ják a komp­ro­misszum­men­tes esz­té­ti­kát. Fon­tos nekik, hogy az aj­tó­pán­tok hosszú elé­tű­ek le­gye­nek és meg­kö­ve­te­lik a nagy­fo­kú biz­ton­sá­got.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:
alu­mí­ni­um pro­fi­lok­ból ké­szült ajtók kü­lö­nö­sen köz­épü­le­tek­hez és igé­nyes la­ká­sok­hoz

  • főbejárati ajtók
  • bejárati ajtók
  • külső ajtók

al­kal­mas min­den be­fe­lé és ki­fe­lé nyíló pro­fil­rend­szer­hez egy­aránt

a szárny ki­nyi­tá­sá­val marad a 100%-os ta­ka­rás­men­tes át­jár­ha­tó­ság

az aj­tó­pán­tok messze­me­nő­en elő­sze­rel­tek

uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként

A VL-Band AL rej­tett pán­tok nem uni­ver­zá­lis ter­mé­kek, pro­fil­rend­szer­hez ido­mí­tott pán­tok, me­lye­ket a pro­fil­gyár­tók­kal szo­ros köz­re­mű­kö­dés­sel fej­lesz­te­nek. A kü­lön­bö­ző pro­fil­kom­bi­ná­ci­ók­hoz a pánt más-más va­ri­á­ci­ó­ja szük­sé­ges. Tu­da­ko­zó­dás vagy meg­ren­de­lés ese­tén a fel­hasz­nált pro­fi­lok ada­ta­i­nak pon­tos meg­adá­sa szük­sé­ges.

Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
Szerelés
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==27
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap