KT-SN UNIVERZÁLIS AJTÓPÁNT KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTÉSSEL A SZÁRNY ÉLÉRE
HAHN KT-SN - STABILITÁST NYÚJT A KESKENY PROFILOKON:

A Hahn KT-SN pán­tok ugyan­azok­kal a tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­kez­nek mint a Hahn KT-SV. Egy kis sa­rok­vas van ki­egé­szí­tő rög­zí­tés­ként ezen a pán­ton, és ezen ke­resz­tül három kis ön­be­met­sző csa­var megy a szárny élére. Pro­fil­füg­gő­en ez to­váb­bi sta­bi­li­tást nyújt­hat. A be­tö­rés­vé­de­lem­ben is jól áll­ták a sarat ezek a kis Hahn aj­tó­pán­tok - mint aho­gyan azt az olyan füg­get­len mi­nő­sí­tő in­té­ze­tek is iga­zol­ják mint az SKG. 2010 má­ju­sa óta le­het­sé­ges a KT-SN aj­tó­pán­tot akár ön­be­met­sző csa­va­rok­kal is ren­del­ni, így a sze­re­lé­si idő mégin­kább le­rö­vi­dül­het.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:

  • keskeny műanyag profilokból készült ajtók lakásokhoz
  • bejárati ajtók
  • belső ajtók
  • külső ajtók
  • hátsó ajtók

CE-mi­nő­sí­tés: 12-es pánt­osz­tály

ál­lí­tás után nem vál­to­zik az aj­tó­pánt ki­né­ze­te

uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként

a csap­ágy­ele­mek kar­ban­tar­tást nem igé­nyel­nek

ra­ci­o­ná­lis ál­lít­ha­tó­ság egy sze­mély által

az aj­tó­pán­tok messze­me­nő­en elő­re­sze­rel­tek

Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
ÁTFEDÉSI MAGASSÁG
Teherbírás
Szerelés
CE-minősítés
Kiegészítők
Alkatrészek
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-SN" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==10
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap