KT-N 6R UNIVERZÁLIS AJTÓPÁNT KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTÉSSEL A SZÁRNY ÉLÉRE

UNIVERZÁLIS AJTÓPÁNT KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTÉSSEL A SZÁRNY ÉLÉRE

HAHN KT-N 6R - MODERN DIZÁJN, BEGBÍZHATÓ TECHNIKA :

A Hahn KT-N 6R pré­mi­um aj­tó­pán­tok de­cens konst­ruk­ci­ó­juk­kal ki­hang­sú­lyoz­zák az att­rak­tív ajtók szép­sé­gét és meg­győ­ző­ek az el­ső­ren­dű­en ha­té­kony sze­re­lé­si tech­ni­ká­juk­kal. E so­ro­zat pánt­jai el­ér­ték a be­vizs­gá­lá­so­kon a CE sze­rin­ti 14-as pánt­osz­tályt nagy ter­he­lé­sek­hez, és vész­ki­já­ra­tok aj­tó­i­ra is meg­en­ge­dett a hasz­ná­la­tuk. Még a magas kam­rá­jú pro­fi­lo­kon is ga­ran­tált a jó rög­zít­he­tő­ség. Pro­fil­ki­vi­tel­től füg­gő­en ezek­nek az aj­tó­pán­tok­nak a te­her­bí­rá­sa 160 kg-ig ter­jed, a RAL mi­nő­sí­tés sze­rint. Min­den ál­lí­tá­si munka a hely­szí­nen meg­va­ló­sít­ha­tó egy ember által, az aj­tó­szárny fel- ill. ki­eme­lé­se nél­kül. S aho­gyan azt a gya­kor­lat­ban meg­szok­hat­tuk, fo­ko­zat­men­te­sen ál­lít­ha­tó a pánt hat irány­ban.

Al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tek:

  • műanyag profilokból készült ajtók, lakásokhoz és középületekhez egyaránt
  • főbejárati ajtók
  • bejárati ajtók
  • belső ajtók
  • külső ajtók
  • hátsó ajtók és vészkijáratok 

CE-mi­nő­sí­tés: 14-as pánt­osz­tály

Már KT-FIX rög­zí­tés­sel is kap­ha­tó

ál­lí­tás után nem vál­to­zik az aj­tó­pánt ki­né­ze­te

uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként

a csap­ágy­ele­mek kar­ban­tar­tást nem igé­nyel­nek

spe­ci­á­lis rög­zí­tő­csa­va­rok­kal szál­lít­va

az aj­tó­pán­tok messze­me­nő­en elő­re­sze­rel­tek

Leírás
PROSPEKTUSOK
Technika
ÁTFEDÉSI MAGASSÁG
Teherbírás
CE-minősítés
Kiegészítők
Alkatrészek
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-N 6R" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 14
$oriUid==7
SZÍN-KONFIGURÁLÓ
TUDAKOZÓDÁS
Űrlap