Klemmband zawias wrębowy KLEMMBAND - ZAWIAS WRĘBOWY DO SZYBKIEGO MONTAŻU BEZ WIERCENIA

OPIS              

HAHN ZAWIAS WRĘBOWY - DO SZYBKIEGO MONTAŻU BEZ WIERCENIA:

Trzy wła­sno­ści de­cy­du­ją o tym, że za­wias wrę­bo­wy Hahn jest kom­for­to­wym pro­duk­tem:Dwu­czę­ścio­wa płyt­ka mo­cu­ją­ca uła­twia mon­taż za­wia­su. Sys­tem uła­twia­ją­cy mo­co­wa­nie otwie­ra moż­li­wość szyb­kie­go mon­ta­żu przez jed­ne­go czło­wie­ka, jak rów­nież za­ło­że­nia za­wia­sów na miej­scu bu­do­wy, na za­mon­to­wa­nych pro­fi­lach. Za­wias wrę­bo­wy Hahn re­gu­lu­je się bez zdej­mo­wa­nia i za­kła­da­nia drzwi, po­zio­mo i pio­no­wo. Pierw­szy raz za­sto­so­wa­na w za­wia­sach wrę­bo­wych tu­lej­ka zę­ba­ta, umoż­li­wia płyn­ną re­gu­la­cję bez wpły­wu na zmia­nę do­ci­sku uszczel­ki.

Ob­sza­ry za­sto­so­wa­nia:

Drzwi z pro­fi­li alu­mi­nio­wych w bu­do­wie miesz­ka­nio­wej i obiek­tów

  • Drzwi wej­ścio­we głów­ne

  • Drzwi wej­ścio­we bocz­ne

  • Drzwi we­wnętrz­ne

  • Drzwi ze­wnętrz­ne

  • Drzwi do miesz­kań

Cer­ty­fi­ko­wa­ne-CE: klasa za­wia­sów 12

Do­stęp­ne dla więk­szo­ści pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych z row­kiem oku­cio­wym

Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy

Bez­ob­słu­go­we i bez luzów wy­ko­na­nie wszyst­kich ele­men­tów ło­ży­sku­ją­cych i pro­wa­dzą­cych.

Wszyst­kie czę­ści za­mien­ne i mon­ta­żo­we są do­stęp­ne.

Do­stęp­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL

W przypadku zawiasów wrębowych, mamy doczynienia z zawiasami dopasowanymi do systemów, stworzonymi w ścisłej współpracy z producentami profili. Rozmaite kombinacje profili wymagają stosowania specjalnych wariantów. Dlatego do złożenia zapytania i opracowania zamówienia, wymagane jest podanie dokładnych danych stosowanych w konstrukcji kombinacji profili.

Technika
Montaż
Deklaracja właściwości użytkowych
CE-Certyfikat
Wypisy
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KLEMMBAND ZAWIAS WRĘBOWY" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==22
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami