Rollenband NG ZAWIAS WRĘBOWY DO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO DOMÓW I MIESZKAŃ

OPIS              

HAHN ROLLENBAND NG – SMUKŁA FORMA DLA REPREZENTACYJNYCH WEJŚĆ DO BUDYNKÓW:

Smu­kły, fi­li­gra­no­wy i sta­bil­ny. Taki wła­śnie musi być ten za­wias. Ma spro­stać wy­so­kim wy­ma­ga­niom De­sign-u oraz jed­no­cze­śnie wła­ści­wie wy­peł­niać swoją rolę. Hahn Rol­len­band NG dzię­ki kształ­to­wi walca o śred­ni­cy 20 mm sta­pia re­pre­zen­ta­cyj­ne drzwi domów i obiek­tów w ca­łość z sys­te­mem pro­fi­li. Ma­syw­ny kor­pus za­wia­su wy­ko­na­ny z tło­czo­ne­go alu­mi­nium i ano­do­wa­ny, alu­mi­nio­wy trzpień ło­ży­ska, sta­no­wią pod­sta­wę wy­so­kiej sta­bil­no­ści za­wia­sów. Ten cer­ty­fi­ko­wa­ny zna­kiem CE za­wias drzwio­wy za­cho­wu­je rów­nież po eks­tre­mal­nej re­gu­la­cji swoją po­cząt­ko­wą formę. Nie na­stę­pu­je wza­jem­ne prze­sta­wie­nie czę­ści za­wia­su, nie po­wsta­ją szcze­li­ny. Ide­al­ny przy­pa­dek dla do­bre­go wy­glą­du drzwi.

Ob­sza­ry za­sto­so­wa­nia:

Drzwi z pro­fi­li alu­mi­nio­wych , w szcze­gól­no­ści w bu­do­wie obiek­tów i bu­nyn­ków miesz­kal­nych o wy­so­kich wy­ma­ga­niach

  • Drzwi wej­ścio­we głów­ne

  • Drzwi wej­ścio­we bocz­ne

  • Drzwi funk­cyj­ne

  • Drzwi wej­ścio­we bocz­ne

  • Drzwi ze­wnętrz­ne

 

Cer­ty­fi­ko­wa­ne-CE: klasa za­wia­sów 14

Do­stęp­ne dla więk­szo­ści pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych

Za­cho­wa­na opty­ka przy re­gu­la­cji

Wy­god­ny mon­tań dzię­ki prze­suw­nym czę­ściom oścież­ni­co­wym

Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy

Do­stęp­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL

 

W przypadku zawiasów Rollenband NG, mamy do czynienia z zawiasami dopasowanymi do systemów, stworzonymi w ścisłej współpracy z producentami profili. Rozmaite kombinacje profili wymagają stosowania specjalnych wariantów. Dlatego do złożenia zapytania i opracowania zamówienia, wymagane jest podanie dokładnych danych stosowanych w konstrukcji kombinacji profili.

Technika
Montaż
Deklaracja właściwości użytkowych
CE-Certyfikat
Dodatki
Poszczegolne czesci
$oriUid==UPPER(intern_name) = "ROLLENBAND NG" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==20
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami