VL-Band AL ZAWIAS UKRYTY JAKO ROZWIĄZANIE DLA ARCHITEKTURY

OPIS              

ZAWIAS HAHN VL - AL – ZAWIAS UKRYTY JAKO ROZWIĄZANIE DLA ARCHITEKTURY:

Za­wias Hahn VL - AL jest szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­ny przez pro­du­cen­tów drzwi, pla­ni­stów i ar­chi­tek­tów, któ­rzy przy re­ali­za­cji swo­ich obiek­tów przy­kła­da­ją wagę do bez­kom­pro­mi­so­wej es­te­ty­ki, a istot­na dla nich jest duża trwa­łość uży­wa­nyh za­wia­sów oraz wy­ma­ga­ją wy­so­kie­go stop­nia bez­pie­czeń­stwa. Moc­ny­mi ak­cen­ta­mi ar­chi­tek­tu­ry, nie od dzi­siaj są przej­rzy­ste formy, po­łą­czo­ne z wy­so­ką funk­cjo­nal­no­ścią. Tym spo­wo­do­wa­na jest orien­ta­cja na roz­wój ukry­tych za­wia­sów do drzwi alu­mi­nio­wych i sta­lo­wych. W skró­cie za­wia­su VL-AL i VL-ST. Przy za­mknię­tych drzwiach są one cał­ko­wi­cie nie­wi­docz­ne. Otwie­ra to nową prze­strzeń dla kre­atyw­no­ści na bazie doj­rza­łej tech­ni­ki.

Ob­sza­ry za­sto­so­wa­nia:

Drzwi z pro­fi­li alu­mi­nio­wych , w szcze­gól­no­ści w bu­do­wie obiek­tów i bu­nyn­ków miesz­kal­nych o wy­so­kich wy­ma­ga­niach

  • Drzwi wej­ścio­we głów­ne

  • Drzwi wej­ścio­we bocz­ne

  • Drzwi ze­wnętrz­ne

Nadają się zarówno do systemów profili otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz

Za­wia­sy są w dużym stop­niu zmon­to­wa­ne fa­brycz­ne


W przy­pad­ku za­wia­sów VL - AL, mamy do czy­nie­nia z za­wia­sa­mi do­pa­so­wa­ny­mi do sys­te­mów, stwo­rzo­ny­mi w ści­słej współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi pro­fi­li. Roz­ma­ite kom­bi­na­cje pro­fi­li wy­ma­ga­ją sto­so­wa­nia spe­cjal­nych wa­rian­tów. Dla­te­go do zło­że­nia za­py­ta­nia i opra­co­wa­nia za­mó­wie­nia, wy­ma­ga­ne jest po­da­nie do­kład­nych da­nych sto­so­wa­nych w kon­struk­cji kom­bi­na­cji pro­fi­li.

Technika
Montaż
Deklaracja właściwości użytkowych
Wypisy
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==27
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami