KT-N 6R Zawias uniwersalny z mocowaniem do przylgi, do reprezentacyjnych drzwi wejściowych
HAHN KT-N 6R - NOWOCZESNY DESIGN, NIEZAWODNA TECHNIKA:

Hahn KT-N 6R Za­wia­sy Pre­mium, dzię­ki de­li­kat­ne­mu kształ­to­wi pod­kre­śla­ją pięk­no drzwi i prze­ko­nu­ją pierw­szo­rzęd­ną tech­ni­ką mon­ta­żu. Za­wia­sy tej serii osią­gnę­ły w ra­mach badań dla znaku CE, 14 klasę, ozna­cza­ją­cą za­sto­so­wa­nie do bar­dzo wy­so­kich ob­cią­żeń i mogą być uży­wa­ne do drzwi ewa­ku­acyj­nych. Dobre mo­co­wa­nie gwa­ran­to­wa­ne jest rów­nież w przy­pad­ku drzwi z wy­so­ki­mi ko­mo­ra­mi izo­lu­ją­cy­mi cie­pło. Zgod­nie z ba­da­nia­mi RAL, mogą te za­wia­sy prze­no­sić cię­żar skrzy­dła do 140 kg w za­leż­no­ści od wy­ko­na­nia pro­fi­li. Wszyst­kie prace re­gu­la­cyj­ne mogą być wy­ko­na­ne przez jedną osobę, bez zdej­mo­wa­nia i za­kła­da­nia skrzy­dła drzwio­we­go. Zgod­nie z po­twier­dzo­ną dobrą prak­ty­ką, za­wias daje się re­gu­lo­wać bez­stop­nio­wo w sze­ściu kie­run­kach.

Ob­szar za­sto­so­wa­nia:

Drzwi z pro­fi­li z two­rzyw sztucz­nych, za­rów­no w bu­do­wie miesz­kań, jak i obiek­tów:

  • Drzwi wejściowe główne
  • Drzwi wejściowe boczne
  • Drzwi wewnętrzne
  • Drzwi zewnętrzne
  • Drzwi do mieszkań

Cer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 14

Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX 

 

 

Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji

Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe

Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi

W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce

Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

Technika
PRZYLGA
Maks. obciążenie
Montaż
Deklaracja właściwości użytkowych
CE-Certyfikat
Wypisy
Dodatki
Poszczegolne czesci
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-N 6R" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==7
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami