KT-SN ZAWIAS UNIWERSALNY Z MOCOWANIEM DO PRZYLGI, DO BOCZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH
HAHN KT-SN – MOCNE POŁĄCZENIE DLA BARDZO WĄSKICH PROFILI:

Roz­wią­za­nia Hahn KT-SN po­sia­da­ją takie same wła­sno­ści jak Hahn KT-SV. Ką­tow­nik mo­cu­ją­cy do przy­lgi jest do­dat­ko­wym plu­sem, w za­leż­no­ści od wy­ko­na­nia pro­fi­li zwięk­sza sta­bil­ność mo­co­wa­nia ele­men­tu. Rów­nież w za­kre­sie od­por­no­ści prze­ciw­wła­ma­nio­wej, małe za­wia­sy Hahn pod­le­ga­ją wy­so­kiej oce­nie - co zo­sta­ło po­twier­dzo­ne przez nie­za­leż­ne in­sty­tu­ty ba­daw­cze.

Ob­szar za­sto­so­wa­nia:

Drzwi z pro­fi­li z two­rzyw sztucz­nych, w bu­dow­nic­twie.

  • Drzwi wej­ścio­we bocz­ne

  • Drzwi we­wnętrz­ne

  • Drzwi ze­wnętrz­ne

  • Drzwi do miesz­kań

Cer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 12

Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji

Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe

Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi

Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba

Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie

Technika
PRZYLGA
Maks. obciążenie
Montaż
Deklaracja właściwości użytkowych
CE-Certyfikat
Wypisy
Dodatki
Poszczegolne czesci
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-SN" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==10
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami