Türband 4 UNIVERSALBAND FÜR HOLZ-ALUMINIUM-TÜREN

OPIS              

DREWNIANO-ALUMINIOWE - WEWNĄTRZ JAK W PRZYTULNYM MIESZKANIU, NA ZEWNĄTRZ ŁATWE W PIELĘGNACJI:

Do­tych­cza­so­we me­to­dy mon­ta­żu za­wia­sów do drzwi za­my­ka­nych do we­wnątrz i na ze­wnątrz wią­za­ły się z dużym na­kła­dem pracy. 3-czę­ścio­wy za­wias Hahn Türband 4 przy­spie­sza mon­taż. Nowe roz­wią­za­nie mo­co­wa­nia za po­mo­cą wkrę­ca­ne­go dybla Hahn wy­ma­ga wy­ko­na­nia tylko trzech ope­ra­cji: wier­ce­nia, wkrę­ce­nia i przy­krę­ce­nia. Nie trze­ba de­mon­to­wać okła­dzi­ny ani sto­so­wać pod­kła­dek. W wy­ni­ku tego czas mon­ta­żu skra­ca się o po­ło­wę. Do­ty­czy to okła­dzin alu­mi­nio­wych o gru­bo­ści do 22 mm. Moż­li­wy jest rów­nież póź­niej­szy mon­taż do­dat­ko­wych za­wia­sów i to przy za­mon­to­wa­nej ościeź­ni­cy.

Ob­sza­ry za­sto­so­wa­nia:

  • Drzwi z profili drewniano-aluminiowych w budowie mieszkań i obiektów
  • Drzwi wejściowe główne
  • Drzwi wejściowe boczne
  • Drzwi wewnętrzne
  • Drzwi zewnętrzne
  • Drzwi wejściowe do mieszkań
$oriUid==UPPER(intern_name) = "TÜRBAND 4" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 8
$oriUid==30
KONFIGURATOR KOLORÓW
PYTANIA
Formularz z pytaniami