VL-Band AL DOLT GÅNGJÄRN FÖR ALUMINIUMDÖRRAR

BESKRIVNING       

HAHN-VL-GÅNGJÄRN AL – DOLT GÅNGJÄRN SOM ARKITEKTLÖSNING:

Hahn VL-gång­jär­net AL är en sär­skilt at­trak­tiv lös­ning för dörr­till­ver­ka­re, pla­ne­ra­re och ar­ki­tek­ter som läg­ger värde på kom­pro­misslös es­te­tik för sina ob­jekt. Dessa an­vän­da­re läg­ger stor vikt vid dörr­gång­järn med lång livs­längd och en hög grad av sä­ker­het. Redan i det för­gång­na har dessa klara for­mer med hög funk­tio­na­li­tet och kva­li­tet satt klara ac­cen­ter inom ar­ki­tek­tu­ren. Detta är en led­stjär­na för den fort­sat­ta ut­veck­ling­en av dolda gång­järn för alu­mi­ni­um- och stål­dör­rar, kort VL-gång­järn AL och VL-gång­järn ST. De de­sig­na­de gång­jär­nen som inte syns när dör­ren är stängd ger ut­rym­me för kre­a­ti­vi­tet som ba­se­rar sig på be­prö­va­de tek­nis­ka lös­ning­ar. 

An­vänd­nings­om­rå­den:

Dör­rar av alu­mi­ni­um­pro­fi­ler, sär­skilt för ob­jekt och bo­stä­der med höga krav

  • Hu­vu­den­tré­dör­rar

  • Si­do­en­tré­dör­rar

  • Yt­ter­dör­rar

Lämp­ligt för såväl inåt- som ut­åt­gå­en­de pro­fil­sy­stem 

Gång­jär­nen är till störs­ta delen för­mon­te­ra­de

Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger


VL-gång­järn AL är sys­te­man­pas­sa­de pro­duk­ter som har ut­veck­lats i nära sam­ar­be­te med olika pro­fil­till­ver­ka­re. Olika pro­fil­kom­bi­na­tio­ner krä­ver spe­ci­el­la va­ri­an­ter. Av denna an­led­ning måste ak­tu­el­la pro­fil­kom­bi­na­tio­ner anges exakt vid för­fråg­ning­ar och be­ställ­ning­ar.

Beskrivning
Teknik
Montering
Prestandadeklaration
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==27
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär