Rollenband NG BANDGÅNGJÄRN FÖR REPRESENTATIVA ENTRÉER

BESKRIVNING       

HAHN BANDGÅNGJÄRN NG – SMÄCKER FORM FÖR REPRESENTATIVA ENTRÉER:

Ett band­gång­järn ska inte bara vara smäc­kert, dis­kret och sta­bilt, utan måste även ha en fin de­sign och upp­fyl­la sin funk­tion. Vid re­pre­sen­ta­ti­va hus- och ob­jekt­dör­rar ga­ran­te­rar gång­järnscy­lin­dern med 20 mm di­a­me­ter att Hahn band­gång­jär­net NG smäl­ter sam­man per­fekt med pro­fil­sy­ste­met. En mas­siv gång­järn­skropp av sträng­pres­sad alu­mi­ni­um och en elox­e­rad alu­mi­ni­um-la­ger­tapp ga­ran­te­rar en hög sta­bi­li­tet. Dess­utom be­hål­ler det CE-cer­ti­fi­e­ra­de dörr­gång­jär­net sin ur­sprung­li­ga form till och med vid ex­tre­ma ju­ste­ring­ar. Var­ken ju­ste­rings­spal­ter eller för­skjut­na gång­järns­hyl­sor upp­står. Per­fekt när en dörr ska se bra ut.

An­vänd­nings­om­rå­den:

Dör­rar av alu­mi­ni­um­pro­fi­ler, sär­skilt för ob­jekt

  • Hu­vu­den­tré­dör­rar

  • Funk­tions­dör­rar

  • Si­do­en­tré­dör­rar

  • Yt­ter­dör­rar

CE-cer­ti­fi­e­rad: Gång­järnsklass 14


Kan an­vän­das till näs­tan alla kon­ven­tio­nel­la alu­mi­ni­um­sy­stem

Oför­änd­rat ut­se­en­de även efter ju­ste­ring

Enkel mon­te­ring med för­skjut­ba­ra gång­järns­de­lar till kar­men

Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger

Gång­jär­nen kan le­ve­re­ras i elox­i­de­ra­de färg­to­ner och i RAL-fär­ger.

Bandgångjärnen NG är systemanpassade produkter som har utvecklats i nära samarbete med olika profiltillverkare. Olika profilkombinationer kräver speciella varianter. Av denna anledning måste aktuella profilkombinationer anges exakt vid förfrågningar och beställningar.

Beskrivning
Teknik
Montering
Prestandadeklaration
CE-Klassificering
Tillbehör
Enstaka delar
$oriUid==UPPER(intern_name) = "ROLLENBAND NG" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==20
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär