Klemmband KLEMMGÅNGJÄRN FÖR HUS OCH LÄGENHETSDÖRRAR

BESKRIVNING       

KLÄMGÅNGJÄRN FRÅN HAHN – FÖR SNABB MONTERING UTAN BORRNING:

Tre egen­ska­per gör kläm­gång­jär­net från Hahn till en kom­for­ta­bel pro­dukt: 
En två­de­lad ##Be­festi­gungs­s­te­in## un­der­lät­tar mon­te­ring­en av dörr­gång­jär­net. In­fäst­nings­verk­ty­get som är in­te­gre­rat i ##Stein## in­ne­bär såväl att gång­jär­net kan mon­te­ras snabbt av en enda per­son samt att dörr­gång­jär­nen kan mon­te­ras på plat­sen di­rekt på en mon­te­rad pro­fil. Kläm­gång­jär­net från Hahn kan ju­ste­ras både ho­ri­son­talt och ver­ti­kalt utan att dör­ren be­hö­ver höjas eller lyf­tas av. Den pa­ten­te­ra­de kug­ga­de buss­ning­en som för förs­ta gång­en finns i ett kläm­gång­järn ga­ran­te­rar en steg­lös ju­ste­ring utan att tät­nings­tryc­ket på­ver­kas.

An­vänd­nings­om­rå­den:

Dör­rar av alu­mi­ni­um­pro­fi­ler, oav­sett om bo­stä­der eller ob­jekt

  • Huvudentrédörrar
  • Sidoentrédörrar
  • Innerdörrar
  • Ytterdörrar
  • Lägenhetsdörrar

 CE-cer­ti­fie­rad: Gång­järns­klass 12

Finns för näs­tan alla kon­ven­tio­nel­la alu­mi­ni­um­pro­fi­ler med kläm­spår

Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger

Alla la­ger- och sty­re­le­ment är un­der­hålls­fria och upp­vi­sar inget spel­rum

Alla mon­te­rings- och till­be­hörs­de­lar med­föl­jer le­ve­ran­sen

Gång­jär­nen kan le­ve­re­ras i elox­i­de­ra­de färg­to­ner och i RAL-fär­ger.

Kläm­gång­järn är sys­te­man­pas­sa­de gång­järn som har ut­veck­lats i nära sam­ar­be­te med olika pro­fil­till­ver­ka­re. Olika pro­fil­kom­bi­na­tio­ner krä­ver spe­ci­el­la va­ri­an­ter. Av denna an­led­ning måste ak­tu­el­la pro­fil­kom­bi­na­tio­ner anges exakt vid för­fråg­ning­ar och be­ställ­ning­ar.

Beskrivning
Teknik
Montering
Prestandadeklaration
CE-Klassificering
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KLEMMBAND" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==22
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär