KT-N 6R UNIVERSALGÅNGJÄRN FÖR REPRESENTATIVA ENTRÉER MED ÖVERFALS
HAHN KT-N 6R - MODERN DESIGN MED PÅLITLIG TEKNIK:

Den dis­kre­ta ut­form­ning­en av pre­mi­um-gång­järn av typ Hahn KT-N 6R be­to­nar skön­he­ten i at­trak­ti­va dör­rar och över­ty­gar med hög­klas­sigt ef­fek­tiv mon­te­rings­tek­nik. Gång­jär­nen som ingår i denna serie upp­nåd­de gång­järnsklass 14 vid pro­ven som ut­för­des för CE-märk­ning­en. Där­med kla­rar de myc­ket höga be­last­ning­ar och får även an­vän­das till ut­rym­nings­dör­rar. Till och med på dör­rar med höga pro­fil­kam­ma­re sit­ter gång­jär­nen fast sä­kert. Dessa RAL-tes­ta­de gång­järn kla­rar dörr­blad med upp till 160 kg vikt - be­ro­en­de på pro­fi­lens ut­fö­ran­de. Alla ju­ste­ring­ar kan göras på plat­sen av en enda per­son utan att dörr­bla­det be­hö­ver lyf­tas upp eller tas av. Redan i den prak­tis­ka an­vänd­ning­en har gång­jär­net som kan stäl­las in steg­löst i sex olika rikt­ning­ar visat sina för­de­lar.

An­vänd­nings­om­rå­den:

Dör­rar av plast­pro­fi­ler, oav­sett om bo­stä­der eller ob­jekt

  • Huvudentrédörrar
  • Sidoentrédörrar
  • Innerdörrar
  • Ytterdörrar
  • Lägenhetsdörrar

CE-cer­ti­fi­e­rad: Gång­järnsklass 13 / KT-FIX Gång­järnsklass 14

YHET!  Fin­nes även nu med KT-FIX in­fäst­ning 

Oför­änd­rat ut­se­en­de även efter ju­ste­ring

Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger

Un­der­hålls­fritt la­ger­stäl­le

Spe­ci­al-fäst­skru­var med­föl­jer

Gång­jär­nen är till störs­ta delen för­mon­te­ra­de

Beskrivning
Teknik
ÖVERFALS
Belastbarhet
Montering
Prestandadeklaration
CE-Klassificering
Tillbehör
Enstaka delar
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-N 6R" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==7
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär