KT-SN УНІВЕРСАЛЬНА ПЕТЛЯ З КУТОМ КРІПЛЕННЯ ДО НАПЛАВУ ДЛЯ ЛЕГКИХ ДВЕРЕЙ З ВУЗЬКОГО ПРОФІЛЮ ВАГОЮ ДО 80 КГ
KT-SN ВІД HAHN – МІЦНА ПОСАДКА ЗАВДЯКИ КРІПЛЕННЮ ДО НАПЛАВА:

Мо­ди­фі­ка­ції петлі KT-SN від Hahn мають тіж самі яко­сті, що і петля KT-SV від Hahn. Проте до­да­тко­вий кут з крі­пле­н­ням до на­пла­ва, додає до­вер­ше­ній формі петлі ще один плюс, що за­ле­жно від кон­стру­кції про­фі­ля за­без­пе­чує до­да­тко­ву ста­біль­ність еле­мен­ту. В плані про­ти­злом­но­сті петлі від Hahn також за­ре­ко­мен­ду­ва­ли себе якнай­кра­ще, свід­че­н­ням чого є оцін­ки не­за­ле­жних те­сту­валь­них ін­сти­ту­цій, напр. таких як SKG. Від­те­пер ми про­по­ну­є­мо також аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант KT-SN з са­мо­на­рі­зни­ми гвин­та­ми з буром.

Сфери за­сто­су­ва­н­ня:

на две­рях з вузь­ко­го про­фі­лю ПВХ в га­лу­зі жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва

  • Вхі­дні двері для бо­ко­вих про­хо­дів

  • Вну­трі­шні двері

  • Зов­ні­шні двері

  • Квар­тир­ні двері з зам­ком

Сер­ти­фі­ка­ція за си­сте­мою CE: клас петлі 12

Збе­рі­га­н­ня опти­чно­го ви­гля­ду при ре­гу­лю­ван­ні

Ліво- та пра­во­сто­рон­нє за­сто­су­ва­н­ня

Шар­нір­ний ме­ха­нізм не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня

Ра­ціо­наль­не на­ла­шту­ва­н­ня, всі ре­гу­лю­ва­н­ня може ви­ко­на­ти одна особа

Петлі мають ши­ро­кі за­вод­ські по­пе­ре­дні на­ла­шту­ва­н­ня

Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
ДІАПАЗОНИ ПРИЖИМУ
Навантаження
Монтаж
CE-Класифікація
Аксесуари
Окремі деталі
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-SN" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==10
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту