KT-N 6R УНІВЕРСАЛЬНА ПЕТЛЯ З КУТОМ КРІПЛЕННЯ ДО НАПЛАВУ ДЛЯ ВАЖКИХ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ВАГОЮ ДО 140 КГ
ПЕТЛЯ ВІД HAHN KT-N 6R - СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН З НАДІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ:

Петлі пре­мі­ум класу KT-N 6R зав­дя­ки їх не­ви­ба­гли­во­му ди­зай­ну під­кре­слю­ють кра­со­ту при­ва­бли­вих две­рей і пе­ре­ко­ну­ють пер­шо­кла­сною та ефе­ктив­ною те­хно­ло­гі­єю мон­та­жу. На те­сту­ван­ні на отри­ма­н­ня знаку CE петлі цієї серії кла­си­фі­ко­ва­ні як петлі 14 класу, тобто при­да­тні для дуже ви­со­ких на­ван­та­жень та для за­сто­су­ва­н­ня на две­рях ева­ку­а­цій­них ви­хо­дів. Міцне крі­пле­н­ня петлі га­ран­то­ва­но на­віть на про­фі­лях з ви­со­ки­ми тер­мо­мо­ста­ми. Згі­дно сер­ти­фі­ка­ції за си­сте­мою RAL ці двер­ні петлі в стані ру­ха­ти створ­ку вагою до 160 кг - за­ле­жно від кон­стру­кції про­фі­ля. Всі ро­бо­ти з на­ла­шту­ва­н­ня на місці може ви­ко­на­ти лише одна лю­ди­на, не пі­ді­йма­ю­чи і не зні­ма­ю­чи створ­ки. І як вже про­тя­гом три­ва­ло­го часу під­твер­джу­є­тья пра­кти­кою, петля плав­но ре­гу­лю­є­ться в шести на­прям­ках.

Сфери за­сто­су­ва­н­ня:

на две­рях з про­фі­лю ПВХ, в одна­ко­вій мірі як в жи­тло­во­му, так і об'­є­ктно­му в бу­дів­ни­цтві

  • Основні вхідні двері
  • Вхідні двері для запасних проходів
  • Внутрішні двері
  • Зовнішні двері
  • Квартирні двері з замком

Сер­ти­фі­ка­ція за си­сте­мою CE: клас петлі 14

Тепер петлю можна за­мов­ля­ти і з крі­пле­н­ням KT-FIX 

Збе­рі­га­н­ня опти­чно­го ви­гля­ду при ре­гу­лю­ван­ні

Ліве та праве від­кри­ва­н­ня

Шар­нір­ний ме­ха­нізм не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня

В ком­плект по­став­ки вхо­дять спе­ці­аль­ні крі­пиль­ні гвин­ти

Ши­ро­кі за­вод­ські пе­ре­д­уста­нов­ки

Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
ДІАПАЗОНИ ПРИЖИМУ
Навантаження
Монтаж
CE-Класифікація
Аксесуари
Окремі деталі
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-N 6R" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==7
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту