Rollenband NG РОЛИКОВА ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХІДНОЇ ГРУПИ

ОПИС ПРОДУКТУ     

РОЛИКОВА ПЕТЛЯ "ROLLENBAND NG" ВІД HAHN – СТРУНКА ПЕТЛЯ ВХІДНОЇ ГРУПИ ДЛЯ РЕПРЕЕЗЕНТАТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ:

Струн­ка, не­при­мі­тна і ста­біль­на: такою по­вин­на бути петля, щоб за­до­воль­ни­ти ви­со­ким ви­мо­гам щодо ди­зай­ну та фун­кціо­наль­но­сті. Ро­ли­ко­ва петля "Rollenband NG" від Hahn, вста­нов­ле­на на две­рях до­мі­вок або об'­є­ктних спо­руд, зли­ва­є­ться в одне ціле з си­стем­ним про­фі­лем зав­дя­ки шар­нір­но­му ро­ли­ку ді­а­ме­тром 20 мм. Вона від­мін­но пасує до две­рей ре­пре­зен­та­тив­них до­мі­вок та об'­є­ктних спо­руд. Ма­сив­ний кор­пус петлі, ви­го­тов­ле­ний з екс­тру­до­ва­но­го алю­мі­нія та ано­до­ва­ний шар­нір­ний стер­жень з алю­мі­нія за­без­пе­чу­ють ви­со­ку ста­біль­ність петлі. Крім того, петля, що сер­ти­фі­ко­ва­на за си­сте­мою СЕ, збе­рі­гає свою форму на­віть при гра­ни­чних ве­ли­чи­нах ре­гу­лю­ва­н­ня. Тобто при ре­гу­лю­ван­ні немає змі­ще­н­ня ро­ли­ко­ви­дних ци­лін­дрів петлі або щілей. Це іде­аль­ний вибір, якщо двері мають мати гар­ний ви­гляд!

Сфери ви­ко­ри­ста­н­ня:

  • Двері з алюмінієвих профілів, зокрема в елітному об'єктному будівництві
  • Основ­ні вхі­дні двері

  • Фун­кціо­наль­ні двері

  • Вхі­дні двері в бо­ко­вих про­хо­дах

  • Зов­ні­шні двері

 

Сер­ти­фі­кат CE: клас петлі 14

Під­хо­дить майже до всіх по­ши­ре­них алю­мі­ні­є­вих си­стем

Збе­ре­же­н­ня зов­ні­шньо­го ви­гля­ду при ре­гу­лю­ван­ні

Зру­чний мон­таж зав­дя­ки ру­хо­мим еле­мен­там рам­ної ча­сти­ни петлі

Ліво- і пра­во­сто­рон­нє від­кри­ва­н­ня

Петлю можна за­мов­ля­ти в ано­до­ва­них тонах, або ж у будь-яко­му ко­льо­рі за си­сте­мою RAL

Щодо роликових петель, слід зазначити, що вони адаптовані до конфігурації відповідних профільних систем, і їх конструкція розробляється у тісній співпраці з виробниками таких систем. Тобто різні комбінації профільних систем вимагають спеціальних варіантів петлі. Тому при оформлені запиту та для обробки замовлення необхідно подавати точні дані щодо комбінації відповідної профільної системи, що використовується.

Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
CE-Класифікація
Аксесуари
Окремі деталі
$oriUid==UPPER(intern_name) = "ROLLENBAND NG" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==20
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту