Klemmband КЛЕМНА ПЕТЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ДІМ ЧИ КВАРТИРУ
КЛЕМНА ПЕТЛЯ ВІД HAHN - ДЛЯ ШВИДКОГО МОНТАЖУ БЕЗ СВЕРДЛІННЯ:

Три яко­сті ро­блять клем­ну петлю від Hahn (Hahn-Klemmband) ком­фор­та­бель­ним про­ду­ктом: дво­ком­по­нен­тна крі­пиль­на пла­сти­на по­лег­шує мон­таж двер­ної петлі. Ін­те­гро­ва­ний в пла­сти­ну крі­пиль­ний при­стрій до­зво­ляє як швид­кий мон­таж одні­єю лю­ди­ною, так і вста­нов­ле­н­ня петлі на вже вбу­до­ва­но­му про­фі­лі. Клем­ну петля від Hahn можна ре­гу­лю­ва­ти як в го­ри­зон­таль­ній, так і в вер­ти­каль­ній пло­щи­ні, не пі­ді­йма­ю­чи і не зні­ма­ю­чи створ­ку. За­па­тен­то­ва­на зуб­ча­ста втул­ка, впер­ше ін­те­гро­ва­на в клем­ну петлю, за­без­пе­чує плав­не ре­гу­лю­ва­а­н­ня, не впли­ва­ю­чи на при­жим створ­ки.

Сфери за­сто­су­ва­а­н­ня:

Двері з ме­та­ле­во­го про­фі­ля, рів­ною мірою як в жи­тло­во­му, так і в об'­є­ктно­му бу­дів­ни­цтві

  • Основ­ні вхі­дні двері

  • Вхі­дні двері в бо­ко­вих про­хо­дах

  • Вну­трі­шні двері

  • Зов­ні­шні двері

  • Квар­тир­ні двері з зам­ком


Сер­ти­фі­кат CE: клас петлі 12

Під­хо­дить майже до всіх по­ши­ре­них си­стем алю­мі­ні­є­вих про­фі­лів з клем­ним пазом

Для ство­рок з ліво- та пра­во­сто­рон­нім від­кри­ва­н­ням

Всі шар­нір­ні втул­ки та на­прав­ля­ю­чі еле­мен­ти щіль­но пі­ді­гна­ні і не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня

Всі не­об­хі­дні де­та­лі та аксе­су­а­ри вхо­дять в ком­плект по­став­ки

Петлю можна за­мов­ля­ти в ано­до­ва­них тонах, або ж у будь-яко­му ко­льо­рі за си­сте­мою RAL


Щодо клемних петель, слід зазначити, що вони адаптовані до конфігурації відповідних профільних систем, і їх конструкція розробляється у тісній співпраці з виробниками таких систем. Тобто різні комбінації профільних систем вимагають спеціальних варіантів петлі. Тому при оформлені запиту та для обробки замовлення необхідно подавати точні дані щодо комбінації відповідної профільної системи, що використовується.

Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
CE-Класифікація
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KLEMMBAND" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==22
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту