VL-Band AL СХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ДВЕРЕЙ

ОПИС ПРОДУКТУ     

ПЕТЛЯ VL-BAND AL ВІД HAHN – СХОВАНА ПЕТЛЯ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ ДВЕРЕЙ:

Петля VL-Band AL (транс­літ.: фау ель-банд алю) від Hahn ко­ри­сту­є­ться осо­бли­вим по­пи­том серед две­ре­бу­дів­ни­ків, пла­ну­валь­ни­ків та ар­хі­те­кто­рів, які, ре­а­лі­зу­ю­чи свої об'­є­кти, на­да­ють зна­че­н­ня без­ком­про­мі­сній есте­ти­ці. І яким, перш за все, ва­жли­во, щоб двер­ні петлі слу­гу­ва­ли довго і мали ви­со­кий рі­вень без­пе­ки. Чіткі форми з ви­со­ким рів­нем фун­кціо­наль­но­сті та яко­сті ви­зна­ча­ють акцен­ти як в ар­хі­те­кту­рі ми­ну­ло­го, так і сьо­го­де­н­ня. Саме на це орі­єн­то­ва­ний роз­ви­ток двер­них пе­тель з ко­ро­ткою на­звою VL-Band AL та VL-Band ST (транс­літ.: фау ель-банд алю та фау ель-банд шталь). Петлі для ди­зай­ну, не­ви­ди­мі в за­чи­не­но­му по­ло­жен­ні две­рей, роз­кри­ва­ють про­сто­ри для кре­а­тив­но­сті, осно­ва­ній на до­ско­на­лій те­хні­ці.

Сфери ви­ко­ри­ста­н­ня:

Двері з алю­мі­ні­є­во­го про­фі­ля, зокре­ма в об'­є­ктно­му та елі­тно­му жи­тло­бу­ду­ван­ні

  • Основ­ні вхі­дні двері

  • Вхі­дні двері в бо­ко­вих про­хо­дах

  • Зов­ні­шні двері

Під­хо­дять рів­ною мірою для всіх про­філь­них си­стем з вну­трі­шнім та зов­ні­шнім від­кри­ва­н­ням

Петлі по­став­ля­ю­ться з ма­кси­маль­но мо­жли­вим по­пе­ре­днім на­ла­шту­ва­н­ням.

Ліво- та пра­во­сто­рон­нє за­сто­су­ва­н­ня (DIN links/DIN rechts)

У випадку зі схованими петлями типу VL-Bänd AL йдеться про петлі, адаптовані до конкретних систем алюмінієвих профілів, розроблені у тісній співпраці з виробниками цих профільних систем. Таким чином, для різних комбінацій алюмінієвих профілів потрібна відповідна спеціальна конструкція петлі. Тому для опрацювання Вашого запиту або замовлення нам потрібні точні дані щодо відповідної профільної комбінації, яка Вами використовується.

Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==27
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту